Želvy

Právní ochrana

Žádost o povolení k chovu zvláště chráněného živočicha na příkladu želvy bahenní

1. Nejdříve je zapotřebí vyhlédnout si konkrétní zvíře, které chceme získat (mělo by mít jednoznačně původ v již povoleném chovu, proto si najdeme chovatele, který takový chov má, želvy rozmnožuje a chce omezit počet svých chovaných jedinců).

2. Sepíšeme žádost o výjimku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, konkrétně o udělení výjimky pro držení a chov níže uvedených jedinců kriticky ohroženého druhu zvířete. V žádosti musí být uveden počet jedinců, jejich pohlaví, způsob značení, u želv fotografie plastronu (případně i karapaxu) s měřítkem, a samozřejmě také své nacionále – jméno, příjmení bydliště a datum narození. Příslušný pracovník úřadu si může ještě další věci vyžádat a myslím, že není od věci s ním vše dopředu projednat, protože každý správní orgán podle místa působení může mít na věc jiný názor a tím i trochu odlišné požadavky

Poznámka: Podle zákona není správné pořídit si nejdříve zvláště chráněného živočicha a pak teprve žádat o chov, stejně tak není možné žádat dopředu obecně o chov druhu, s tím, že si pak nějaké to zvíře seženeme, a samozřejmě není možné získat ho odchytem v přírodě a to ani v případě, že se jedná o zvíře v nouzi – v takovém případě jsme povinni ho předat k ošetření do některé z oficiálních stanic pro handicapované živočichy (u želvy bahenní navíc v tomto případě nastává zvláštní paradox – v dobách Československa nebyla želva bahenní součástí fauny České republiky a její výskyt se uváděl pouze ze Slovenska. Po rozpadu státu jsme nechtěli o tento druh přijít, a proto se i ona dostala do českého seznamu zvláště chráněných druhů. O jejím výskytu zde ale existují polemiky a část odborné veřejnosti zastává názor, že želvy žijící ve volné přírodě jsou již jen nepůvodní populace, pocházející z jižní Evropy. V každém případě želvy ojediněle nalezené v přírodě mimo historický areál výskytu na Moravě jsou jedinci vypuštění či uprchlí z chovu. Jedná se tedy o handicapované volně žijící živočichy? I kdyby ne, platí předchozí postup – tohle není návod, jak zlegalizovat zvíře nelegálního původu a nevím, jak by se úřad zachoval, kdybychom takové zvíře chtěli přihlásit – předpokládám, že by ho stejně zabavil a předal do nějaké zoologické zahrady).

3. Žádost pošleme k vyřízení k příslušnému správnímu orgánu. Zde je několik možností:
a) v případě, že bydlíme na území nějaké chráněné krajinné oblasti, pak ve všech případech je tímto orgánem správa této CHKO
b) mimo území CHKO pošleme žádost nejbližší správě CHKO v případě, že se jedná